Pratite nas na YouTube kanalu:

BIS Sverige

Hvala Allahu, dž.š., na svim blagodatima, a blagoslovi i selami Njegovom poslaniku Muhammedu, s.a.v.s.

Cijenjeni džemaate!

U današnjoj hutbi govorimo o hadžu, u želji da vas upozorimo na ozbiljnost ove obaveze, pogotovo onima koji su u mogućnosti da je izvrše.

Hadž je obaveza svakom punoljetnom i pametnom muslimanu i muslimanki, ukoliko imaju materijalne i vjerske uvjete da ga obave.

Šta je hadž i šta znači riječ hadž? Riječ hadž znači: cilj, svrha, namjera.

Sa fikhskog (obredoslovnog) stanovišta, to je namjera i putovanje u Mekku, s ciljem obavljanja određenih obreda, u određeno vrijeme i pod određenim uvjetima.

Hadž je jedan od stubova islama i zbog toga ga je obavezno obaviti jedanput u životu, naravno, ako je osoba u mogućnosti.

U Kur'anu, u 97. ajetu sure Ali Imran, stoji:

"Hodočastiti Kabu dužan je, Allaha radi, svaki onaj koji je u mogućnosti; a onaj koji neće da vjeruje – pa, zaista, Allah nije ovisan ni o kome."

U suri El Hadždž, 27-28. ajet, Allah, dž.š, kaže:

”I oglasi ljudima hadž! – dolazit će ti pješke i na kamilama iznurenim; dolazit će iz mjesta dalekih, da bi koristi imali i da bi u određene dane, prilikom klanja kurbana, kojim ih je Allah opskrbio, Njegovo ime spominjali”.

U svom govoru Allahov poslanik, a.s., je podsticao vjernike da obavljaju hadž. Tako je jedne prilike rekao:

”Islam se temelji na pet stvari:  svjedočenju da nema Boga osim Allaha,  da je Muhammed, a.s., Allahov Poslanik,  obavljanju namaza, davanju zekata, postu  mjeseca ramazana i obavljaju hadža”. 

Na oprosnom hadžu Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je rekao:

”O ljudi, Allah vam je propisao obavljanje hadža, pa ga obavljajte”. 

Ebu Hurejre, radijallahu anhu, prenosi da je čuo Allahovog poslanika, a.s., kako kaže:

 ”Ko obavi hadž ne čineći pri tome grijehe i prijestupe, vratit će se čist od grijeha kao na dan kada ga je majka rodila”. 

On, također, prenosi da je Muhammed, a.s., rekao: 

”Umra do umre briše ono što je između njih od grijeha, a za ispravan i primljen hadž nema druge nagrade osim Dženneta”.

Poštovana braćo i sestre, obratimo pažnju na završetak ajeta iz sure Ali Imran: ”a onaj koji neće da vjeruje – pa, zaista,  Allah nije ovisan ni o kome”.

Dobro razmislimo! Ukoliko nam je Allah, dž.š., dao mogućnost da obavimo hadž, a mi ne želimo ili nećemo, označeni smo kao nevjernici. Hazreti Omer, r.a., je rekao: “Ko je u mogućnosti da obavi hadž, pa ga ne obavi, svejedno je za njega, umro on kao Jevrej ili kao kršćanin”. (Sahihu-l- Buhari)

Neki muhaddisi (prenosioci hadisa) među kojima je i Tirmizi, r.a., ove hazreti Omerove riječi pripisuju Muhammedu, a.s.

Ukoliko želimo čiščenje od grijeha, zadovoljstvo i oprost od Allaha, dž.š., vlastito zadovoljstvo u duši i životu na ovom svijetu, a na kraju i Džennet, onda neće biti mjesta dvojbi, opravdanjima, niti bilo kojim razlozima da ne obavimo hadž.

U vrijeme obavljanja hadžskih obreda, na Arefatu, hadžije uče dove, a najbolja dova je baš tu, na Arefatu. Muhammed, a.s.,u hadisu kojeg bilježi Muslim, kaže:

"Najbolja dova je dova na dan Arefata, a najbolje što sam rekao i što su govorili poslanici prije mene je: Nema Boga osim Allaha Jedinog, On nema sudruga, Njemu pripada vlast i zahvala, On oživljava i usmrćuje i On sve može”.

( LA ILAHE ILLELLAHU VAHDEHU LA ŠERIKE LEHU LEHU-L-MULKU VE LEHU-L-HAMDU VE HUVE 'ALA KULLI ŠEJ'IN KADIR.)

Čuli smo kako Muhammed, a.s., govori o vrijednosti i hadža i umre, pa zar ima iko ko ne bi poželio obaviti hadž i umru ako su mu date mogućnosti, osim onih koji ne vjeruju?!

Mogli bismo o hadžu i umri pričati danima, ali osobni doživljaj posjete Allahovoj, dž.š., kući i gradu Meki, koju je Allah, dž.š., učino Svetom, neponovljivi je doživljaj, kojeg je nemoguće opisati.

Zar češ to propustiti, a data ti je mogućnost?!

Molimo Uzvišenog Gospodara Kabe da nam oprosti, smiluje se i učvrsti korake na putu islama.

Zekat kalkulator

icon

Riječ zekat je arapska riječ koja označava čišćenje, rast, napredovanje. Stoga zekat, kao jedan od pet stubova islama, i obaveza....

Opsirnije »

Priručnik za učenje kur'anskog pisma

icon

Sufara.ba je sajt namjenjen besplatnoj edukaciji i ucenju arapskog pisma kroz animirane interaktivne lekcije

Read more »

NASI SARADNICI